Samospráva obce - Önkormányzat

Aktuality:

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyhlásil výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadosti o dotáciu: Výzva č.1/2019/NSK/DRP 
Bližšie informácie: http://www.drp.sk/aktuality-1/?ftshow=86#news86        


V rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo  vo všetkých sektoroch, bol obci Chľaba pridelený NFP na zeteplenie obecných budov, do ktorého patrí aj Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu.
Adresa úradu:                                                                                                        

Obec Chľaba                                    
Obecný úrad                                 
č. 197                                                   
943 65 Chľaba             
                      

Postacím:
Községi Hivatal
h.sz. 197
943 65  Helemba

                                                                                                                                        
Tel.:
+421 36 75 73 162

        +421 36 75 73 158

        +421 915 907 518

E- mail: chlabaou@gmail.com

E-mail zodpovednej osoby:  chlabaou@gmail.com

Starosta obce - Polgármester:    Ing. Gregor IZRAEL, PhD.

Zástupca starostu - Polgármester helyettes:  Andrea MÁCSAIOVÁ


Poslanci obecného zastupiteľstva - Képviselői testület tagjai:

  1. Peter BALÁŽ
  2. Andrea MÁCSAIOVÁ
  3. Ing. Ján MÁČAI
  4. Ľudovít MÉRI
  5. Ing. Eva OČOVSKÝ
  6. Pavol TÓTH
  7. Nora TÓTHOVÁ

Kontrolórka obce - Községi főellenőr: Mgr. Erika KLACSÁNOVÁ

Pracovníčky OcÚ - A KH alkalmazottai:
Rita METYKÓOVÁ - referentka
Otília PECKOVÁ - referentka

Úradné hodiny - Hivatali félfogadás:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok8:00 - 15:00
nestránkový deň
8:00 - 16:00
nestránkový deň
8:00 - 15.00