Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba

typ názov
VZN č. 1/2019
Návrh VZN 1/2019
Návrh dodatku k VZN č. 12/2016
VZN 2-2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
VZN 1/2018 o nájme nájomných bytov v obci Chľaba
VZN 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia
VZN 1/2017 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
VZN 13/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Chľaba
VZN 12/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 11/2016 o miestnych daniach
VZN 10/2016, ktorým sa zrušujú VZN č. 1/2007 a 2/2008
VZN 9/2016 - ktorým sa zrušujú VZN 4/2008, 4/2009, 1/2004
VZN 8/2016 - o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
VZN 7/2016 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN 6/2016 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce
VZN 5/2016 - o organizácii miestneho referenda
VZN 4/2016 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN 3/2016 - o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
VZN 2/2016 - o spôsobe náhradného zásobovania a náhradné odvádzania odpadových vôd
VZN 1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
VZN 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Chľaba
VZN č. 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb
VZN č. 4/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
Dodatok č. 1 k VZN 1/2012
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Chľaba
VZN 4/2002 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácii

Smernice obce

typ názov
Požiarny poriadok obce Chľaba
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (HU)
Informácie o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (SK)
Štatút obce Chľaba
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Územný plán obce Chľaba

typ názov
Regulačný list
Regulačný list 2
Záväzná časť textová
Smerná časť textová
Zeleň
Záber poľnohospodárskej pôdy
Infraštruktúra
Doprava
Širšie vzťahy
Komplexné urbanistické riešenie
Výpis z uznesenia - UP

Objednávky

typ názov
OBJ 2019033
OBJ 2019032
OBJ 2019031
OBJ 2019030
OBJ 2019029
OBJ 2019028
OBJ 2019027
OBJ 2019026
OBJ 2019025
OBJ 2019024
OBJ 2019023
OBJ 2019022
OBJ 2019021
OBJ 2019020
OBJ 2019019
OBJ 2019018
OBJ 2019017
OBJ 2019016
OBJ 2019015
OBJ 2019014
OBJ 2019013
OBJ 2019012
OBJ 2019011
OBJ 2019010
OBJ 2019009
OBJ 2019008
OBJ 2019007
OBJ 2019006
OBJ 2019005
OBJ 2019004
OBJ 2019003
OBJ 2019002
OBJ 2019001
Objednávka 90/2018
Objednávka 89/2018
Objednávka 88/2018
Objednávka 87/2018
Objednávka 86/2018
Objednávka 85/2018
Objednávka 84/2018
Objednávka 83/2018
Objednávka 82/2018
Objednávka 81/2018
Objednávka 80/2018
Objednávka 79/2018
Objednávka 78/2018
Objednávka 77/2018
Objednávka 76/2018
Objednávka 75/2018
Objednávka 74/2018
Objednávka 73/2018
Objednávka 72/2018
Objednávka 71/2018
Objednávka 70/2018
Objednávka 69/2018
Objednávka 68/2018
Objednávka 67/2018
Objednávka 66/2018
Objednávka 65/2018
Objednávka 64/2018
Objednávka 63/2018
Objednávka 62/2018
Objednávka 61/2018
Objednávka 60/2018
Objednávka 59/2018
Objednávka 58/2018
Objednávka 57/2018
Objednávka 56/2018
Objednávka 55/2018
Objednávka 54/2018
Objednávka 53/2018
Objednávka 52/2018
Objednávka 51/2018
Objednávka 50/2018
Objednávka 49/2018
Objednávka 48/2018
Objednávka 47/2018
Objednávka 46/2018
Objednávka 45/2018
Objednávka 44/2018
Objednávka 43/2018
Objednávka 42/2018
Objednávka 41/2018
Objednávka 40/2018
Objednávka 39/2018
Objednávka 38/2018
Objednávka 37/2018
Objednávka 36/2018
Objednávka 35/2018
Objednávka 34/2018
Objednávka 33/2018
Objednávka 32/2018
Objednávka 31/2018
Objednávka 30/2018
Objednávka 29-2018
Objednávka 28/2018
Objednávka 27/2018
Objednávka 26/2018
Objednávka 25/2018
Objednávka 24/2018
Objednávka 23/2018
Objednávka 22/2018
Objednávka 21/2018
Objednávka 20/2018
Objednávka 19/2018
Objednávka 18/2018
Objednávka 17/2018
Objednávka 16/2018
Objednávka 15/2018
Objednávka 14/2018
Objednávka 13/2018
Objednávka 12/2018
Objednávka 11/2018
Objednávka 10/2018
Objednávka 9/2018
Objednávka 8/2018
Objednávka 7/2018
Objednávka 6/2018
Objednávka 5/2018
Objednávka 4/2018
Objednávka 3/2018
Objednávka 2/2018
Objednávka 1/2018
Objednávka 68/2017
Objednávka 67/2017
Objednávka 66/2017
Objednávka 65/2017
Objednávka 64/2017
Objednávka 63/2017
Objednávka 62/2017
Objednávka 61/2017
Objednávka 60/2017
Objednávka 59/2017
Objednávka 58/2017
Objednávka 57/2017
Objednávka 56/2017
Objednávka 55/2017
Objednávka 54/2017
Objednávka 53/2017
Objednávka 52/2017
Objednávka 51/2017
Objednávka 50/2017
Objednávka 49/2017
Objednávka 48/2017
Objednávka 47/2017
Objednávka 46/2017
Objednávka 45/2017
Objednávka 44/2017
Objednávka 43/2017
Objednávka 42/2017
Objednávka 41/2017
Objednávka 40/2017
Objednávka 39/2017
Objednávka 38/2017
Objednávka 37/2017
Objednávka 36/2017
Objednávka 35/2017
Objednávka 34/2017
Objednávka 33/2017
Objednávka 32/2017
Objednávka 31/2017
Objednávka 30/2017
Objednávka 29/2017
Objednávka 28/2017
Objednávka 27/2017
Objednávka 26/2017
Objednávka 25/2017
Objednávka 24/2017
Objednávka 23/2017
Objednávka 22/2017
Objednávka 21/2017
Objednávka 20/2017
Objednávka 19/2017
Objednávka 18/2017
Objednávka 17/2017
Objednávka 16/2017
Objednávka 15/2017
Objednávka 14/2017
Objednávka 13/2017
Objednávka 12/2017
Objednávka 11/2017
Objednávka 10/2017
Objednávka 9/2017
Objednávka 8/2017
Objednávka 7/2017
Objednávka 6/2017
Objednávka 5/2017
Objednávka 4/2017
Objednávka 3/2017
Objednávka 2/2017
Objednávka 1/2017
Objednávka 60/2016
Objednávka 59/2016
Objednávka 58/2016
Objednávka 57/2016
Objednávka 56/2016
Objednávka 55/2016
Objednávka 54/2016
Objednávka 53/2016
Objednávka 52/2016
Objednávka 51/2016
Objednávka 50/2016
Objednávka 49/2016
Objednávka 48/2016
Objednávka 47/2016
Objednávka 46/2016
Objednávka 45/2016
Objednávka 44/2016
Objednávka 43/2016
Objednávka 42/2016
Objednávka 41/2016
Objednávka 40/2016
Objednávka 39/2016
Objednávka 38/2016
Objednávka 37/2016
Objednávka 36/2016
Objednávka 35/2016
Objednávka 34/2016
Objednávka 33/2016
Objednávka 32/2016
Objednávka 31/2016
Objednávka 30/2016
Objednávka 29/2016
Objednávka 28/2016
Objednávka 27/2016
Objednávka 26/2016
Objednávka 25/2016
Objednávka 24/2016
Objednávka 23/2016
Objednávka 22/2016
Objednávka 21/2016
Objednávka 20/2016
Objednávka 19/2016
Objednávka 18/2016
Objednávka 17/2016
Objednávka 16/2016
Objednávka 15/2016
Objednávka 14/2016
Objednávka 13/2016
Objednávka 12/2016
Objednávka 11/2016
Objednávka 10/2016
Objednávka 9/2016
Objednávka 8/2016
Objednávka 7/2016
Objednávka 6/2016
Objednávka 5/2016
Objednávka 4/2016
Objednávka 3/2016
Objednávka 2/2016
Objednávka 1/2016
Objednávka 27/2015
Objednávka 26/2015
Objednávka 25/2015
Objednávka 24/2015
Objednávka 23/2015
Objednávka 22/2015
Objednávka 21/2015
Objednávka 20/2015
Objednávka 19/2015
Objednávka 18/2015
Objednávka 17/2015
Objednávka 16/2015
Objednávka 15/2015
Objednávka 14/2015
Objednávka 13/2015
Objednávka 12/2015
Objednávka 11/2015
Objednávka 10/2015
Objednávka 9/2015
Objednávka 8/2015
Objednávka 7/2015
Objednávka 6/2015
Objednávka 5/2015
Objednávka 4/2015
Objednávka 3/2015
Objednávka 2/2015
Objednávka 1/2015
Objednávka 35/2014
Objednávka 34/2014
Objednávka 33/2014
Objednávka 32/2014
Objednávka 31/2014
Objednávka 30/2014
Objednávka 29/2014
Objednávka 28/2014
Objednávka 27/2014
Objednávka 26/2014
Objednávka 25/2014
Objednávka 24/2014
Objednávka 23/2014
Objednávka 22/2014
Objednávka 21/2014
Objednávka 20/2014
Objednávka 19/2014
Objednávka 18/2014
Objednávka 17/2014
Objednávka 16/2014
Objednávka 15/2014
Objednávka 14/2014
Objednávka 13/2014
Objednávka 12/2014
Objednávka 11/2014
Objednávka 10/2014
Objednávka 9/2014
Objednávka 8/2014
Objednávka 7/2014
Objednávka 6/2014
Objednávka 5/2014
Objednávka 4/2014
Objednávka 3/2014
Objednávka 2/0214
Objednávka 1/2014
Objednávka 35/2013
Objednávka 34/2013
Objednávka 33/2013
Objednávka 32/2013
Objednávka 31/2013
Objednávka 30/2013
Objednávka 29/2013
Objednávka 28/2013
Objednávka 27/2013
Objednávka 26/2013
Objednávka 25/2013
Objednávka 24/2013
Objednávka 23/2013
Objednávka 22/2013
Objednávka 21/2013
Objednávka 20/2013
Objednávka 19/2013
Objednávka 18/2013
Objednávka 17/2013
Objednávka 16/2013
Objednávka 15/2013
Objednávka 14/2013
Objednávka 13/2013
Objednávka 12/2013
Objednávka 11/2013
Objednávka 10/2013
Objednávka 9/2013
Objednávka 8/2013
Objednávka 7/2013
Objednávka 6/2013
Objednávka 5/2013
Objednávka 4/2013
Objednávka 3/2013
Objednávka 2/2013
Objednávka 1/2013
Objednávka 24/2012
Objednávka 23/2012
Objednávka 22/2012
Objednávka 21/2012
Objednávka 20/2012
Objednávka 19/2012
Objednávka 18/2012
Objednávka 17/2012
Objednávka 16/2012
Objednávka 15/2012
Objednávka 14/2012
Objednávka 13/2012
Objednávka 12/2012
Objednávka 11/2012
Objednávka 10/2012
Objednávka 9/2012
Objednávka 8/2012
Objednávka 7/2012
Objednávka 6/2012
Objednávka 5/2012
Objednávka 4/2012
Objednávka 3/2012
Objednávka 2/2012
Objednávka 1/2012

Zmluvy

typ názov
Zmluva o dielo, Obec - Menyhárt
Dodatok č. 2 k Záložnej zmluve č. 400/85/2019
Zmluva o prevádzke webového sídla
Zmluva o vytvorení webového sídla
Zmluva o zabezpečení audítorských služieb
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 400/85/2019
Zmluva o dotácii na podporu športu
Zmluva o terminovanom vklade
Zmluva o založení grantového účtu
Zmluva o dielo
Záložná zmluva ŠFRB
Zmluva o úvere zo ŠFRB
Zmluva o poskytnutí dotácie na nájomné byty
Zmluva o dielo, Obec - Vank
Nájomná zmluva PS SÚTOK
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve Galló - Obec Chľaba
Zmluva o dodávke vody č.7/1000119675
Nájomná zmluva č. 02/2018 S.F.H., s.r.o - Obec Chlaa
Zmluva o NFP_KŽP-PO4-SC431-2017-19/J688
Kúpna zmluva č. 02/2018 Obec Chľaba - S.F.H., s.r.o
Zámenná zmluva Obec - Peck Arnold
Zmluva o bežnom účte
Kúpna zmluva Obec -Galló
Kúpna zmluva Obec - Bogdányi
Zámenná zmluva Obec - AT Dunaj
Dodavateľsko - odberateľská zmluva Obec - Lakatos
Zmluva o Terminovanom vklade 2
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Kúpna zmluva Obec - Pongrácz
Zmluva o Terminovanom vklade
Zmluva o zriadení vecných bremien Obec - ZSD
Zmluva o nájme Obec - Urbán
Kúpna zmluva Obec - Máčaiová
Zmluva Obec - Probugas a.s.
Zmluva o grantovom účte
Kúpna zmluva Obec - Pákozdyová
Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve SFH - Obec
Kúpna zmluva Obec - Bulišová
Dodatok k zámennej zmluve Obec - Sulczi-Pecková
Zmluva o nájme Obec - Slovak Telekom
Kúpna zmluva Obec - Ing.Tóth a manž.
Kúpna zmluva Obec - Peck Viktor
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Obec - Leskóová
Zámenná zmluva Obec - Sulczi - Pecková
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Obec - SFH
Zmluva Obec - SLM
Kúpna zmluva Obec - Leskóová
Zmluva Obec - Csemadok Chľaba
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Kúpna zmluva Obec - Kövesdy
Zmluva o prenájme chaty
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Pro Culture Parkan
Kúpna zmluva Obec - Zíková
Zmluva Obec - Profis 2
Zmluva Obec - Profis
Zmluva o dodávke vody ZVaK - Obec
Zmluva o dodávke vody ZVaK - Obec
Zmluva o dodávke vody ZVaK - Obec
Zmluva o dodávke vody ZVaK - Obec
Zmluva o dodávke vody ZVaK - Obec
Zmluva o dodávke vody ZVaK - Obec
Zmluva o poskytovaní ver.služieb Orange - Obec
Zmluva o budúcej zmluve Obec - ZSE
Dodatok 12 k Zmluve o zriadení SOU
Poistná zmluva - Komunálna poisťovňa
Zmluva Obec - MAS OZ DRP
Zmluva Obec - ZSE
Zmluva Obec - Bunker Stúrovo
Dodatok k zmluve Tcom 3
Dodatok k zmluve Tcom 2
Dodatok k zmluve Tcom 1
Zmluva o dielo Obec - pline
Zmluva Obec - Danišová
Zmluva Obec - Rím.kat.cirkev
Dodatok k Zámennej zmluve Obec - Máčai Ján
Zmluva Obec - ZVaK Nové Zámky
Zmluva Obec - Rightaudit s.r.o. Nové Zámky
Zmluva Obec - ZVaK
Dodatok č 11 k Zmluve SOÚ
Zámenná zmluva Obec - Csizmadiová
Zmluva Obec - UNSK
Zmluva Obec - Natur-Pack
Zmluva Obec - Komunálne služby..
Zmluva Obec - Metal Servis Recycling
Zámenná zmluva Obec - Máčai Ján
Zámenná zmluva Obec - Kočišová Alžbeta
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Pro Culture Parka n.o.
Nájomná zmluva Obec - Peck Viktor
Zmluva Obec - MUDr. Verboková
Zmluva Obec - Slovgram
Zmluva o budúcej zmluve Obec - Naturpack
Zmluva o poskytovaní služieb Obec - Slovak Telekom
Zmluva o poskytovaní služieb Obec - Obec Bajtava
Zmluva o nájme Obec - SFH Nové Zámky
Zámenná zmluva Obec - Forró Patrícia
Zámenná zmluva Obec - Vinczeová Matilda
Kúpna zmluva Obec - Kormos Zsolt
Kúpna zmluva Obec - Selecká Lívia
Kúpna zmluva - Obec - Hodás Milan
Zmluva o dielo Obec - Bunker Plus
Zmluva o dielo Obec - Bunker Štúrovo
Kúpna zmluva Obec - Bogdányi Tibor a Štefan
Darovacia zmluva Obec - AT Dunaj
Kúpna zmluva Obec - JUDr. Turza
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Darovacia zmluva Obec - Kvamax
Kúpna zmluva Obec - Daniel Dombi
Zmluva Obec - Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.
Kúpna zmluva Obec - Barčeková a spol.
Kúpna zmluva Obec - Drapák Ladislav a manž.
Kúpna zmluva Obec - Takács Jozef
Zmluva Obec - MobileTech
Zmluva o spolupráci ZSE - Obec
Dodatok ku kúpnej zmluve Obec - Mácsaiová a spol
Zmluva o službách
Kúpna zmluva Obec - Szalay
Kúpna zmluva - Obec - Mácsaiová a spol.
Zmluva o dielo -Obec - AVK MEDIC, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemov -Obec - AT Dunaj, Rožňava
Kúpna zmluva Obec - Engel,Sasková,Solník,Solníková,Tóthová
Kúpna zmluva Obec - Világi Oszkár
Kúpna zmluva Obec - Engel, Taplóová,AT Dunaj, Gitlerová
Zmluva o službách Obec - Open Door - externý manažment 2
Zmluva o službách Obec - Open Door - externý manažment
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf.sys.katastra
Zmluva o dielo Obec - GeVa s.r.o.
Dohoda číslo 25/§52/2014 Obec - UPSVaR Nové Zámky
Zmluva o službách - Obec - Open Door - externý manažment
Zmluva o službách - Obec - Open Door - PHSR
Kúpna zmluva Obec - Matušeková, Kovesdy a spol.
Zmluva o dielo Obec - Gyuris Igor
Zmluva o zriadení vecného bremena Obec - Ing. Máčai
Kúpna zmluva Obec - Mészárosová Janka
Zmluva o poskytovaní služieb - Ing. Szekeres Jozef
Zámenná zmluva Obec - Žibrita
Dohoda Obec-UPSVaR č. 019-001/§51/2012 ŠR
Zmluva o nájme Obec - Diósi Tibor
Kúpna zmluva Obec, Pongrácz -PaedDr.Bielik, MUDr.Bieliková
Zmluva o dielo 20/2012 Profis NZ - Obec
Zmluva o dielo 19/2012 Profis NZ - Obec
Kúpna zmluva Tibor Paulis - Obec
Zmluva o dielo MP Profit - Obec
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 2
Zmluva o uskutočnení vystúpenia 1
Kúpna zmluva Obec - Józsa
Darovacia zmluva
Kúpna zmluva Obec - Bédi Attila a manž.
Zmluva o poskytovaní služieb - Obec - Ing. Szekeres
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Obec - UNSK
Kúpna zmluvy - Obec - Bogdányiová a spol.
Kúpna zmluva Obec - Sztyiszkala - Csábi a spol.
Dohoda č. 66/§52a/2012/NP V-2 Obec - UPSVaR
Kúpna zmluva Obec - Pongrácz Aurélia
Dohoda č. 265-001/§51/2012 - Obec - UPSVaR
Dohoda č. 9/§ 52/2012/NP V-2 Obec - UPSVaR
Dohoda č. 40/§52a/2012/NP V-2 Obec - UPSVaR
Kúpna zmluva Obec - Žideková a spol.
Dohoda č. 129-001/§51/2012/ŠR Obec - UPSVaR
Kúpna zmluva Obec - Ing. Hrmo Tibor a manž.
Zmluva o mikrovlnnom internetovom pripojení TP NET s.r.o. - Obec
Nájomná zmluva Obec - Lévárdyová Monika
Dohoda č. 655-001/§51/2011/ŠR - Obec - ÚPSVaR Nové Zámky
Dohoda č. 132 Obec - ÚPSVaR Nové Zámky
Kúpna zmluva - Obec - Hrdličková Erika
Dohoda č. 53 - Obec - UPSVaR Nové Zámky
Zámenná zmluva - Obec - Zsibritová Angela
Dodatok č. 1 - Nájomná zmluva Obec - Markoová
Nájomná zmluva 2/2011 Obec - NSK
Kúpna zmluva - Sven Bajla 2 str
Kúpna zmluva - Sven Bajla
Kúpna zmluva Simonová 2
Kúpna zmluva - Simonová
Dodatok č. 2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere
Zmluva s ÚPSVaR - § 50j
Zmluva Takács Jozef
Zmluva Metal Servis Recycling s.r.o.
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 17. 12. 2010
Zmluva ZSE č. 120197722
Zmluva ZSE č. 120197726
Zmluva ZSE č. 120197424
Zmluva ZSE č. 120197428
Zmluva ZSE č. 120197388
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 8 str
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 7 str
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 6 str
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 5 str
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 4 str
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 3 str
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť 2 str
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
Darovacia zmluva - Komunitná nadácia Bratislava 2 str
Darovacia zmluva - Komunitná nadácia Bratislava
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úver - 2 strana
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úver
Dohoda o absolventskej praxe
Nájomná zmluva Obec - Markóová Sabina 3
Nájomná zmluva Obec - Markóová Sabina 2
Nájomná zmluva Obec - Markóová Sabina

Faktúry prijaté

typ názov
Došlé faktúry júl 2019
Došlé faktúry jún 2019
Došlé faktúry máj 2019
Došlé faktúry apríl 2019
Došlé faktúry marec 2019
Došlé faktúry február 2019
Došlé faktúry január 2019
Došlé faktúry december 2018
Došlé faktúry november 2018
Došlé faktúry október 2018
Došlé faktúry september 2018
Došlé faktúry august 2018
Došlé faktúry júl 2018
Došlé faktúry jún 2018
Došlé faktúry máj 2018
Došlé faktúry apríl 2018
Došlé faktúry marec 2018
Došlé faktúry február 2018
Došlé faktúry január 2018 - 2
Došlé faktúry január 2018
Došlé faktúry december 2017
Došlé faktúry november 2017
Došlé faktúry október 2017
Došlé faktúry september 2017
Došlé faktúry august 2017
Došlé faktúry júl 2017
Došlé faktúry jún 2017
Došlé faktúry máj 2017
Došlé faktúry apríla 2017
Došlé faktúry marec 2017
Došlé faktúry február 2017
Došlé faktúry január 2017
Došlé faktúry december 2016
Došlé faktúry november 2016
Došlé faktúry október 2016
Došlé faktúry september 2016
Došlé faktúry august 2016
Došlé faktúry júl 2016
Došlé faktúry jún 2016
Došlé faktúry máj 2016
Došlé faktúry apríl 2016
Došlé faktúra marec 2016
Došlé faktúry február 2016
Došlé faktúry január 2016
Došlé faktúry december 2015
Došlé faktúry november 2015
Došlé faktúry október 2015
Došlé faktúry september 2015
Došlé faktúry august 2015
Došlé faktúry júl 2015
Došlé faktúry jún 2015
Došlé faktúry máj 2015
Došlé faktúry apríl 2015
Došlé faktúry marec 2015
Došlé faktúry február 2015
Došlé faktúry január 2015
Došlé faktúry december 2014
Došlé faktúry november 2014
Došlé faktúry za október 2014
Došlé faktúry za september 2014
Došlé faktúry za august 2014
Došlé faktúry za júl 2014
Došlé faktúry za jún 2014
Došlé faktúry za máj 2014
Došlé faktúry za apríl 2014
Došlé faktúry za marec 2014
Došlé faktúry za február 2014
Došlé faktúry za január 2014
Došlé faktúry za december 2013
Došlé faktúry za november 2013
Došlé faktúry za október 2013
Došlé faktúry za september 2013
Došlé faktúry za august 2013
Došlé faktúry za júl 2013
Došlé faktúry za jún 2013
Došlé faktúry za máj 2013
Došlé faktúry za apríl 2013
Došlé faktúry za marec 2013
Došlé faktúry za február 2013
Došlé faktúry za január 2013
Prima Banka Slovensko, Žilina
Došlá faktúra 357/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 356/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 355/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 354/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 353/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 352/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 351/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 350/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 349/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 348/2012
Orange Slovensko,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 347/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 346/2012
Beestar,s.r.o. Chľaba
Došlá faktúra 345/2012
Talamon s.r.o. Dunajská Streda
Došlá faktúra 344/2012
HA-MAR Palivá, Čata
Došlá faktúra 343/2012
COOP Jednota, Nové Zámky
Došlá faktúra 342/2012
Ing. Záhoreczová - Camélia, Štúrovo
Došlá faktúra 341/2012
KEO s.r.o. Záhorce
Došlá faktúra 340/2012
KEO, s.r.o. Záhorce
Došlá faktúra 339/2012
Slovenská pošta, Banská Bystrica
Došlá faktúra 338/2012
Slovenská pošta, Banská Bystrica
Došlá faktúra 337/2012
Križan František - Unifer, Štúrovo
Došlá faktúra 336/2012
COOP Jednota, Nové Zámky
Došlá faktúra 335/2012
Tibor Paulis, Marcelová
Došlá faktúra 334/2012
ZSE Energia, Bratislava
Došlá faktúra 333/2012
ZVS Nové Zámky
Došlá faktúra 332/2012
ZVS Nové Zámky
Došlá faktúra 331/2012
ZVS Nové Zámky
Došlá faktúra 330/2012
ZVS Nové Zámky
Došlá faktúra 329/2012
ZVS Nové Zámky
Došlá faktúra 328/2012
Slovak Telekom, Bratislava
Došlá faktúra 327/2012
Slovak Telekom, Bratislava
Došlá faktúra 326/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 325/2012
Július Szalma, Keť
Došlá faktúra 324/2012
ON Board Music s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 323/2012
Danubius Komárno
Došlá faktúra 322/2012
HA-MAR Palivá, Čata
Došlá faktúra 321/2012
Slovenská pošta, Banská Bystrica
Došlá faktúra 320/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 319/2012
Tibor Paulis, Marcelová
Došlá faktúra 318/2012
Hendrich Ferdinand, Leľa
Došlá faktúra 317/2012
Hendrich Ferdinand, Leľa
Došlá faktúra 316/2012
Ing. Zahovay František, Štúrovo
Došlá faktúra 315/2012
Orange Slovensko, Bratislava
Došlá faktúra 314/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 313/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 312/2012
AVE Štúrovo
Došlá faktúra 311/2012
COOP Jednota, Nové Zámky
Došlá faktúra 310/2012
Tibor Paulis, Marcelová
Došlá faktúra 309/2012
Le Cheque Dejeuner, Bratislava
Došlá faktúra 308/2012
Danubius, s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 307/2012
MP Profit, s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 306/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 305/2012
ZVaK Nové Zámky
Došlá faktúra 304/2012
ZVaK Nové Zámky
Došlá faktúra 303/2012
ZVaK Nové Zámky
Došlá faktúra 302/2012
ZVaK Nové Zámky
Došlá faktúra 301/2012
ZVaK Nové Zámky
Došlá faktúra 300/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 299/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 298/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 297/2012
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 296/2012
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 295/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 294/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 293/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 292/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 291/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 290/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 289/2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 288/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 287/2012
Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 286/2012
Poradca s.r.o. Žilina
Došlá faktúra 285/2012
Vojtech Tóth, Salka
Došlá faktúra 284/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 283/2012
Viktor Svajda, Štúrovo
Došlá faktúra 282/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 281/2012
IURA EDITION s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 280/2012
PROFIS NZ s.r.o. Nové Zámky
Došlá faktúra 279/2012
PROFIS NZ, s.r.o. Nové Zámky
Došlá faktúra 278/2012
Vaseková Olga, Elpress, Hurbanovo
Došlá faktúra 277/2012
DANUBIUS s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 276/2012
COOP Jednota, Nové Zámky
Došlá faktúra 275/2012
Lemand Consulting s.r.o. Bajtava
Došlá faktúra 274/2012
Ľudovít Madi, Komoča
Došlá faktúra 273/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 272/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 271/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 270/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 269/2012
CBS s.r.o. Banská Bystrica
Došlá faktúra 268/2012
ZSE Energia Bratislava
Došlá faktúra 267/2012
Slovak Telekom Bratislava
Došlá faktúra 266/2012
Slovak Telekom, Bratislava
Došlá faktúra 265/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 264/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 263/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 262/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 261/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 260/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 259/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 258/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 257/2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 256/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 255/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 254/2012
Viktor Svajda, Štúrovo
Došlá faktúra 253/2012
Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 252/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 251/2012
Poradca, s.r.o., Žilina
Došlá faktúra 250/2012
Nová Práca,s.r.o., Bratislava
Došlá faktúra 249/2012
MP Profit, Bratislava
Došlá faktúra 248/2012
Danubius, s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 247/2012
AVE Štúrovo
Došlá faktúra 246/2012
INPROST, Bratislava
Došlá faktúra 245/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 244/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 243/2012
Kristián Szabó - Nábytok, Štúrovo
Došlá faktúra 242/2012
RSÚC Nové Zámky
Došlá faktúra 241/2012
Stavebniny Svajda, Štúrovo
Došlá faktúra 240/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 239/2012
Obec Chľaba
Došlá faktúra 238/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 237/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 236/2012
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 235/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 234/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 233/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 232/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 231/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 230/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 229/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 228/2012
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 227/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 226/2012
Slovak Telekom,a.s., Bratislava
Došlá faktúra 225/2012
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Došlá faktúra 224/2012
Došlá faktúra 223/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 222/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 221/2012
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
Došlá faktúra 220/2012
ŠEVT Banská Bystrica
Došlá faktúra 219/2012
AAAGEODET,s.r.o., Nové Zámky
Došlá faktúra 218/2012
ZSE Energia, Bratislava
Došlá faktúra 217/2012
Orange Bratislava
Došlá faktúra 216/2012
Diego Štúrovo
Došlá faktúra 215/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 214/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 213/2012
SLM, n.o. Banská Bystrica
Došlá faktúra 212/2012
DATATRADE s.r.o. Zlaté Moravce
Došlá faktúra 211/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 210/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 209/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 208/2012
Slovak Telecom, Bratislava
Došlá faktúra 207/2012
Slovak Telekom, Bratislava
Došlá faktúra 206/2012
Orient SHOP Chľaba
Došlá faktúra 205/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 204/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 203/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 202/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 201/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 200/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 199/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 198/2012
KELVIN s.r.o. Prešov
Došlá faktúra 197/2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 196/2012
AVE Štúrovo
Došlá faktúra 195/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 194/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 193/2012
Lemand Consulting Bajtava
Došlá faktúra 192/2012
MB WOOD Sklabiná
Došlá faktúra 191/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 190/2012
Orange Slovensko, Bratislava
Došlá faktúra 189/2012
Viktória - Hámor s.r.o. Medzev
Došlá faktúra 188/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 187/2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 186/2012
Ing. Jozef Szekeres, Nové Zámky
Došlá faktúra 185/2012
ELPRESS,Hurbanovo
Došlá faktúra 184/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 183/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 182/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 181/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 180/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 179/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 178/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 177/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 176/2012
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 175/2012
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 174/2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 173/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 172/2012
ZSE Energia a.s. Bratislava
Došlá faktúra 171/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 170/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 169/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 168/2012
STAV-PIPO, s.r.o Štúrovo
Došlá faktúra 167/2012
COOP Jednota SD, Nové Zámky
Došlá faktúra 166/2012
Tóth Viliam, Ipeľský Sokolec
Došlá faktúra 165/2012
Slovenská pošta, Banská Bystrica
Došlá faktúra 164/2012
Slovenská pošta, Banská Bystrica
Došlá faktúra 163/2012
Bauland-K, sro, Bajtava
Došlá faktúra 162/2012
Orange Slovensko, Bratislava
Došlá faktúra 161/2012
Pavol Riecky, Levice
Došlá faktúra 160/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 159/2012
OV Csemadok Nové Zámky
Došlá faktúra 158/2012
Attila Gyetven - Cerris, Kamenín
Došlá faktúra 157/2012
Le Cheque Dejeuner Bratislava
Došlá faktúra 156/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 155/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 154/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 153/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 152/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 151/2012
RSÚC a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 150/2012
ZVAK a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 149/2012
ZVAK a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 148/2012
ZVAK a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 147/2012
ZVAK a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 146/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 145/2012
DANUBIUS s.r.o., Komárno
Došlá faktúra 144/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 143/2012
ISTER EXIM Chľaba
Došlá faktúra 142/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 141/2012
ZSE Energia,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 140/2012
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 139/2012
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 138-2012
Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 137/2012
CORDERO,s.r.o. Šamorín
Došlá faktúra 136/2012
Tóth Viliam, Ipeľský Sokolec
Došlá faktúra 135/2012
Peter Jurík - LISA, Čierna Voda
Došlá faktúra 134/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 133/2012
Orange Slovensko a.s. Bratislava
Došlá faktúra 132/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 131/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 130/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 129/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 128/2012
STAV-PIPO, s.r.o. Štúrovo
Došlá faktúra 127/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 126/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 125/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 124/2012
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 123/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 122/2012
Obec Svodín
Došlá faktúra 121/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 120/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 119/2012
ZSV a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 118/2012
ZSV a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 117/2012
ZVS, a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 116/2012
Danubius s.r.o., Komárno
Došlá faktúra 115/2012
Andy Trans, Stúrovo
Došlá faktúra 114/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 113/2012
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 112/2012
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 111/2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 110/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 109/2012
AVE Štúrovo
Došlá faktúra 108/2012
Vaseková Olga, Elpress, Pavlov Dvor
Došlá faktúra 107/2012
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Nitra
Došlá faktúra 106/2012
Tóth Vojtech, Salka
Došlá faktúra 105/2012
Tóth Viliam, Ipeľský Sokolec
Došlá faktúra 104/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 103/2012
NOMIland s.r.o. Košice
Došlá faktúra 102/2012
Orange Slovensko, Bratislava
Došlá faktúra 101/2012
KALMITRANS s.r.o. Kamenica nad Hronom
Došlá faktúra 100/2012
AAAGEODET, s.r.o. Nové Zámky
Došlá faktúra 99/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 98/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 97/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 96/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 95/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 94/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 93/2012
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 92/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 91/2012
Slovgram, Bratislava
Došlá faktúra 90/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 89/2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 88/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 87/2012
COOP Jednota, Nové Zámky
Došlá faktúra 86/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 85/2012
Slovak Telekom, Bratislava
Došlá faktúra 84/2012
Slovak Telekom, Bratislava
Došlá faktúra 83/2012
ZVAK, Nové Zámky
Došlá faktúra 82/2012
ZVAK, Nové Zámky
Došlá faktúra 81/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 80/2012
NEO Slovakia, Poprad
Došlá faktúra 79/2012
Pavol Riecky, Levice
Došlá faktúra 78/2012
Tóth Viliam, Ipeľský Sokolec
Došlá faktúra 77/2012
Krajčovičová Marta, Zvončín
Došlá faktúra 76/2012
JUDr. Jaroslav Paták, Štúrovo
Došlá faktúra 75/2012
Vaseková Oľga, Elpress, Hurbanovo
Došlá faktúra 74/2012
Orange Slovensko a.s. Bratislava
Došlá faktúra 73/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 72/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 71/2012
ZVAK Nové Zámky
Došlá faktúra 70/2012
Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava
Došlá faktúra 69/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 68/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 67/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 66/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 65/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 64/2012
Webex media s.r.o. Košice
Došlá faktúra 63/2012
Danubius s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 62/2012
Kominárstvo Štúrovo, Baka Arnold
Došlá faktúra 61/2012
Kominárstvo Štúrovo, Baka Arnold
Došlá faktúra 60/2012
COOP Jednota Nové Zámky
Došlá faktúra 59/2012
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 58/2012
ZVAK, a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 57/2012
ZVAK, a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 56/2012
ZVAK, a.s. Nové Zámky
Došlá faktúra 55/2012
Slovak Telekom a.s. Bratislava
Došlá faktúra 54/2012
Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Došlá faktúra 53/2012
Obec Bajtava
Došlá faktúra 52/2012
ZSE Energia, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 51/2012
Ferex, s.r.o. Nitra
Došlá faktúra 50/2012
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
Došlá faktúra 49/2012
Tóth Viliam Ipeľský Sokolec
Došlá faktúra 48/2012
DANUBIUS s.r.o. Komárno
Došlá faktúra 47/2012
Združenie obcí - RVC Nitra
Došlá faktúra 46/2012
Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Došlá faktúra 45/2012
KEO, s.r.o. Záhorce
Došlá faktúra 44/2012

Oznámenia

typ názov
Zámer predaja majetku obce Chľaba - Čelétka
Zámer predaja majetku obce Chľaba - Lakyová
Zámer predaja majetku obce Chľaba - Mácsaiová
Zámer predaja majetku obce Chľaba - Tóth
Zámer predaja pozemkov Chľaba - NSK
Návrh na vydanie územ. rozhodnutia o umiest. stavby
Oznámenie zámeru zámeny pozemkov Obec - Peck
Oznámenie zámeru prenájmu pozemkov 422, 423, 3258, 736
Oznámenie zámeru predaja pozemku 2061/8
Oznámenie zámeru predaja pozemkov Ceres
Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti - rodinný dom 69,70
Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti - rodinný dom 69,70
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dona"
Oznámenie zámeru predaja pozemku 1821/3
Oznámenie zámeru predaja časti pozemku 1896
Oznámenie zámeru zámeny pozemku č. 3064/2
Oznámenie zámeru zámeny pozemkov č.3066 a 2276/1
Oznámenie zámeru predaja pozemku 1060/8
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"
Oznámenie zámeru predaja zbytkov stavieb vo vlastníctve obce
Oznámenie zámeru predaja zbytkov stavieb vo vlastníctve obce
Zámer spracovania PHSR Chľaba 2017-2022
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"
Oznámenie nastúpenia náhradníkov na poslanca OZ v Chľabe
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"
Oznámenie zámeru predaja časti parcely č. 54/19
Oznámenie zámeru predaja časti pozemkov 1818 a 2028/1
Oznámenie zámeru zámeny parc 2590/1
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"
Oznámenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - parc. 3062 a 3068
Oznámenie zámeny parc 2179/2 a 1951/2
Oznámenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - parc. 2283, 2301/1, 2301/2, 2302, 2303, 2304/1, 2304/2
Oznámenie zámeru predaja časti parciel č. 54/18 a 54/19
Oznámenie zámeru zámeny časti parcely 54/18
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"
Oznámeniu zámeru zámenu parcely číslo 1952/5
Oznámenie zámeru predaja časti parc.54/2 a 54/19
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna" 3
Oznámenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - parc. 736,738
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov 3143 a 3144
Oznámenie zámeru priameho predaja parcely 2055/28
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna" - 2
Oznámenie zámeru priameho predaja pozemkov "Dóna"
Oznámenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - Centrum ABC
Oznámenie zámeru prenájmu poľnohospodárskych pozemkov pre AT DUNAJ
Oznámenie zámeru prenájmu poľnohospodárskych pozemkov pre AT Dunaj 2
Oznámenie zámeru prenájmu poľnohospdárskych pozemkov pre VALORIS
Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 674
Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 667, 668, 671, 672, 673, 674
Oznámenie zámeru predaja časti parcely 54/19
Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 667, 668, 671, 672, 673, 674
Oznámenie o zámene časti parc. 2055/11
Oznámenie zámeru priameho predaja parc. 667, 668, 671, 672, 673, 674
Oznámenie zámeru predaja časti parciel číslo 54/2 a 54/19
Oznámenie zámeru predaja časti parciel 54/2 a 54/19
Oznámenie zámeru predaja časti parcely č. 1309/4
Oznámenie o zámene a predaji parc.č. 3108/2
Oznámenie zámeru zámeny časti parc. 3109 a 3069
Oznámenie zámeru prenájmu časti domu smútku
Oznámenie o predaji parcely č. 1962/15
Oznámenie o zámene a predaji parc.č. 3108/2
Oznámenie o predaji parcely 2055/27
Oznámenie - HUSK/1001/2.1.1/0055
Oznámenie o zverejnení zámeru predaja časti pozemkov 421/5, 421/6. 294/1, 344/2, 345/1, 345/2, 421/5
Oznámenie MŽP SR
Oznámenie o predaji parcely č. 2039/2
Oznámenie predaja parc. 2055/30
Oznámenie o predaji parcely č. 1860
Oznámenie o predaji parcely č. 2064/9
Oznámenie o predaji parc. č.3129 a parc.č. 3130/2

Verejné vyhlášky - rôzne

typ názov
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ
Záverečný účet obce Chľaba za rok 2018
Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ
Návrh - Záverečný účet obce Chľaba za rok 2018
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ
Rozhodnutie-Realizácia optických sietí...-predĺženie územ. rozhodnutia
Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OZ
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ
Oznámenie o ústnom konaní - výsadba stromov
Pozvánka na 9. mimoriadne zasadnutie OZ
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - príjmy
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - výdavky
Pozvánka na 8. mimoriadne zasadnutie OZ
Pozvánka na 7. mimoriadne zasadnutie OZ
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ
Pozvánka na 6. mimoriadne zasadnutie OZ
Pozvánka na 22. zasadnutie OZ
Oznámenie o začatí stavebného konania - cestná komunikácia na most cez rieku Ipeľ medzi Chľaba - Ipolydamásd
Oznámenie o začatí stavebného konania - Most na rieke Ipeľ medzi Chľaba - Ipolydamásd
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ
Záverečný účet obce Chľaba za rok 2017
Pozvánka na 20. zasadnutie OZ
Regionáln integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020 - oznámenie o strategickom dokumente
Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O z posúdenia strategického dokumentu číslo OU-NR-OSZP2-2018/001261 zo dňa 7. februára 2018
Oznámenie MŽP SR - "Rozšírenie zavlažovacieho zariadenia spoločnosti Ipeľ 2000 Fruct s.r.o. Szob"
Pozvánka na 19. zasadnutie OZ
Oznámenie MŽP SR - "Most cez rieku Ipeľ"
Pozvánka na zasadnutie OZ
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Oznámenie - výrub Obec Malá nad Hronom
Oznámenie - výrub Tóth Jozef
Oznámenie o konaní - výrub stromu
Zámer "Vinárstvo s technológiou v obci Chľaba"
Oznámenie a konaní - výrub stromu - Obec Kamenica n/Hr
Verejná vyhláška - návrh pozemkových úprav Albatros,s.r.o. Chľaba
Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Chľaba
Oznámenie o ústnom konaní - výrub stromu Obec Chľaba
Návrh "Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav"
Oznámenie o ústnom konaní - výrub stromu PhDr. Katarína Budinská a spol.
Oznámenie o ústnom konaní - výrub stromu Ján Šipoš
Oznámenie o ústnom konaní - výrub stromu Gitlerová
Oznámenie o ústnom konaní - výrub stromu Avilen Štúrovo
Oznámenie o ústnom konaní - výrub stromu - Tóth Attila
Stavebné povolenie na most
Cestná komunikácia a most cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba - Ipolydamásd
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

typ názov
Súhrnná správa za 4. q. 2014
Súhrnná správa za 1. q. 2014
Súhrnná správa za 4. q. 2013
Súhrnná správa za 3. q. 2013
Súhrnná správa za 2. q. 2013
Súhrnná správa za 4. q. 2012
Súhrnná správa za 3. q. 2012
Súhrnná správa za 2. q. 2012

Verejné obstarávanie - výzvy

typ názov
Výzva na predkladanie ponúk "Čisté okolie naša budúcnosť Chľaba"
Akcia: „Oprava a údržba kanalizácie na odvod dažďovej vody v obci Chľaba“ v rámci projektu cezhraničnej spolupráce HUSK/1001/2.1.1/0055
Výzva na podanie cenovej ponuky

PHSR

popis tejto skupiny je momentalne v procese spracovania

typ názov
PHSR 2017 - 2022 - titulna strana
PHSR 2017 - 2022 - obsah
PHSR 2017 - 2022
PHSR 2017 - 2022 - prílohy
PHSR 2017 - 2022 - akčný plán
PHSR Chľaba 2007 - 2016
Výpis z uznesenia - PHSR

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

popis tejto skupiny je momentalne v procese spracovania

typ názov
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámeniao delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
Informácie pre voličov

Komunitný plán sociálnych služieb obce Chľaba 2018-2022

popis tejto skupiny je momentalne v procese spracovania

typ názov
Komunitný plán sociálnych služieb obce Chľaba 2018 - 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Termín konania volieb: 10.11.2018

typ názov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ Chľaba
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Chľaba
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK
Oznámenie o elektronickej adrese
Oznámenie o počte obyvateľov
Oznámenie o určení počtu poslancov
Informácie pre voliča
Tájékoztató a választók számára

Odpadové hospodársto

typ názov
POH obce Chľaba 2016-2020

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

typ názov
Elektronická adresa k žiadosti o vydanie voličského preukzu
Informácie pre voličov
Oznámenie
Volebné okrsky
Informácia pre voliča-SJ
Informácia pre voliča-MJ

Voľby do Európskeho parlamentu

popis tejto skupiny je momentalne v procese spracovania

typ názov
Informácia pre voliča-MJ
Informácia pre voliča-SJ
Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku
Oznámenie pre voľby do Európskeho parlamentu