Materská škola

Materská škola s výchovným jazykom maďarským
č. 341
943 66  Chľaba
Riaditeľka:  Katarína Némethová

         
                                                                  


                      

     

           Profilácia Materskej školy v Chľabe

 

     Naša materská škola v Chľabe je jednotriedna.Dedina sa rozprestiera pri sútoku riek Ipeľ  a Dunaj.Flôra a fauna okolia je ojedinelá.

     Každá materská škola má svoje špecifiká,ktorými sa líši od ostatných.Naša materská škola sa zameriava na využívanie ľudových tradícií – strážiť dedičstvo naších predkov,rozšíriť vedomosti detí o ľudových zvykoch na našej dedine.Počas celého školského roka sa snažíme obohatiť poznatky detí o svojej dedine a o blízkom okolí.Od poznávania prírodných krás a vytvárania kladného vzťahu k ním je už krátka cesta k poznávaniu našej vlasti cez rodný kraj,dedinu,k rodnej reči,národným kultúrnym pamiatkam,vytváraniu úcty k pokrokovým tradíciám a hrdosti na súčasné úspechy.

     Matkina uspávanka ,materinská reč,rozprávky a hry,prvé náznaky lásky k najbližším a priateľom,k svojmu domovu,ulici,rodnej dedine,kprírode rodného kraja – to všetko má dôležitú úlohu v rozvoji dieťaťa predškolského veku.Ak sa správne usmerňujú,budú rásť spolu s ním,obohatia jeho predstavy o vlasti.

     Pri výchove detí vychádzame z toho,čo je im blízke,čo ich obklopuje a s čím prichádzajú v každodennom živote do styku.

Vychovať v dieťati náležitý vzťah k svojim najbližším a priateľom,vzbudiť živý záujem o miesto,kde býva je jednou z prvých úloh,ktorú si kladieme pre seba.Vedieme deti k tomu,aby chápali a videli krásu vo svojom okolí,v umení a v živote.Naučíme ich chrániť prírodu,životné prostredie,aby sme mohli dýchať čistý a zdravý vzduch.Viac priblížíme deťom aj pestovateľské práce.

     Aby sme deťom priblížili rôzne tradície a podnietili ich citový vzťah k ľudovému umeniu,zoznámime ich ľudovými tradíciami našej dediny.Vekuprimeraným spôsobom učíme deti chápať kontinuitu medzi tým,ako ich rodičia v súčasnosti budujú spoločnosť,a tým,čo vytvorili starí rodičia a prechádzajúce generácie. Pri spoznávaní minulých povolaní poukážeme na pracovitosť ľudí,ich šikovnosť a význam práce pre život človeka.

Na pomoc zavoláme starých ľudí,ktorí nám donesú ukázať svoje šaty – ľudový kroj – a svoje práce,z ktorých urobíme v materskej škole výstavu.Do tejto výstavy zapojíme aj rodičov naších detí.Dostávame od nich také predmety,ktoré používali naši predkovia.

Metóda priameho pozorovania deti najviac aktivizuje a zároveň zanecháva trvalejšie dojmy,poznatky a predstavy.

Inokedy zavoláme do materskej školy takých ľudí,ktorí nám porozprávajú a radi spomínajú na svoje detské roky,deti ich pozorne počúvajú,ako sa voľakedy hrávali,aké mali hračky ( dre-vené, z handry, zo šúpolia),šaty,topánky.Deti voľakedy museli pri gazdovstve pomáhať rodičom.

Babičky a dedkovia vždy majú pre nás aj nejaký žartovný veršík,či povedačku,alebo vyčítanku.Takto sa navzájom obohacujeme a rozdávame si úsmev,korenie života.

     Aby sme tieto úlohy mohli splniť,musíme z roka na rok rozšíriť spoluprácu materskej školy s rodinami,obecným úradom,a okolitou komunitou.

Spoločne oslavujeme sviatky,ktoré obohacujeme s programom zo strany materskej školy,Obecný úrad pomáha pri opravách,zabezpečí darčeky pre deti na Vianoce a pod.Nakoľko naše deti nemajú možnosť vidieť divadlo v dedine,preto každý rok navštívime bábkové divadlo „Kuckofesztivál”  v Štúrove.Takéto podujatia: oslavy,karnevaly,spoločné výlety a podobné akcie viac zbližujú rodičov a zamestnancov materskej školy,a ovplyvňujú aj tých rodičov,ktorí nemajú o spoluprácu záujem.

Základom dobrých vzťahov je predovšetkým komunikácia,vzájomný rešpekt,akceptovanie rozdielov,no najmä záujem o dobro dieťaťa.

Aby rodičia a okolité inštitúcie boli ochotné aktívne spolupracovať,musia nám veriť,že sú v materskej škole vždy vítaní.

Snažíme sa umožniť rodičom kedykoľvek navštíviť materskú školu a sledovať si svoje deti pri rôznych činnostiach počas celého dňa.

Rodičia sa pri tom môžu zapojiť do rôznych činností,ako napr.: príprava pomôcok,menšie opravy,brigáda na školskom dvore a pod.Ak sú rodičia zamestnaní a nemajú čas zúčastniť sa na dianí v materskej škole,využijeme aktivity a výlety,ktoré organizujeme v sobotu alebo v nedeľu.

     Musíme venovať pozornosť aj oživeniu prostredia.Z príležitosti Dňa Zeme sme vysadili stromček na školský dvor,o ktorého sa staráme spoločne s deťmi.Dôležitou úlohou je úprava školského dvora – miesto na odpočinok,zabezpečenie chládku na školôskom dvore,využitie terasy na telovýchovné a pohybové aktivity a doplnenie detského ihriska pomôckami pre pohybovú výchovu detí z prírodného materiálu,ako sú napr.: drevené preliezačky, hojdačky, lavičky a pod. – a tým rozšíriť možnosti na rozvíjanie pohybovej aktivity detí.

     V tomto školskom roku budeme sa  snažiť nájsť sponzorov pomocou rodičov,Obecného úradu v Chľabe,nakoľko potrebujeme obnoviť učebné pomôcky,vonkajšie zariadenia a opravy v budove materskej školy.

Ďalšou dôležitou úlohou je zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí do materskej školy, znižovať chorobnosť.Z toho dôvodu chceme rozšíriť a prehlbovať spoluprácu s obvodným detským lekárom,stomatológom,logopédom a psychológom, a organizovať prednášky pre rodičov o prevencii chorôb, o lateralite, o rečových vadách a pod.

Pomáhame upevňovať zdravie detí: pravidelným umívaním zúb,pitným režímom, aromatera-piou,otužovaním ,relaxáciou a jogovými prvkami. Venujeme dôležitú pozornosť čistote a hygiene prostredia.

Zbierame liečivé rastliny: šípky,lipový kvet,... a pod., ktoré sušíme a oboznámime deti,ako sa tie rastlinky používajú napr.: v liečbe horných dýchacích ciest.

     Pred vstupom do základnej školy kladieme veľký dôraz na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa,aby ovládali najdôležitejšie pravidlá spoločenského správania,na rozvíjanie tvorivého myslenia detí a samostatnosti pri riešení problémov.Rozvíjať logické myslenie detí,vytvárať základné citové vzťahy k ľuďom a spoločnosti.

     Usilujeme sa zvýšiť úroveň vyučovania slovenského jazyka v spolupráci so slovenskou triedou z Materskej školy v Kamenici nad Hronom a návštevou predstavení Zákl.školy slov. v Štúrove.

Snažíme sa odstrániť negatívne javy správania,ako je napr.: agresivita,výsmech druhého,ubližovanie a podobné.

     Nakoľko naša dedina je pohraničná,zvýšený dôraz kladieme na výchovu detí,aby cudzím osobám nedôverovali!

     Chceli by sme dosiahnuť,aby na našej materskej škole naďalej pracovali stabilné pedago-gické a prevádzkové sily,tým vytvoriť podmienky na úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,utvárať v materskej škole atmosféru pohody,ktorú charakterizuje otvorenosť,srdečnosť a pocit bzpečnosti.

     Spomínané úlohy a akcie sa dajú uskutočniť iba v rámci dobrej spolupráci materskej školy s rodinami a okolitou komunitou, a sú veľkým prínosom pre deti, materskú školu i rodinu.


         

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej

činnosti Materskej školy v Chľabe

za  školský rok: 2006 / 2007
Predkladá:


KATARÍNA NÉMETHOVÁ

riaditeľka materskej školy

Prerokované v pedagogickej rade školy

Dňa : 31. 8. 2007


Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Obecnému úradu v Chľabe

s c h v á l i ť - n e s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Materskej školy v Chľabe

za školský rok 2006 / 2007


GERTRÚDA TAKÁCSOVÁ

meno a priezvisko

predseda Rady školy pri Materskej škole

v Chľabe.

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec CHĽABA

S c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

Materskej školy v Chľabe

za školský rok 2006 / 2007...............................................................

za zriaďovateľa
Vypracovala: Katarína Némethová

riaditeľka Materskej školy v Chľabe


Východiská a podklady:


Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

 3. Plán práce materskej školy na školský rok: 2006 / 2007

 4. Ďalšie podklady: ................... Vyhodnotenie jednotlivých podujatí

Spolupráca s okolitou komunitou
S P R Á V A

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Materskej školy v Chľabe ............za školský rok: 2006 / 2007


I.

a.) Základné identifikačné údaje o škole:


1. Názov školy: Materská škola s výchovným jazykom maďarským

2. Adresa školy: 943 66 Chľaba č. d. 341.

3. telefónne číslo: 036 757 3194

4. Zriaďovateľ: Obec Chľaba


 1. Vedúci zamestnanec školy:


Meno a priezvisko: Funkcia:


Katarína Némethová riaditeľka materskej školy 1. Údaje o rade školy:

Rada školy pri Materskej škole v Chľabe bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá -

konov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa: .................6. 9. 2004.

Funkčné obdobie začalo dňom: .........7. 9. 2004 ........ na obdobie 4 rokov.


Členovia rady školy:


P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za +

1.

Gertrúda Takácsová

Predsedkyňa

pedag zamestn..

2.

Sylvia Keszeghová

Podpredsedkyňa

zástupk odborov.

3.

Lea Rišňovská

Tajomníčka

zástupk. rodičov

4.

Kornélia Máčaiová

Člen

nepedag. zamestn.

5.

Irena Tóthová

Člen

deleg. za zriaďovať.


 1. Údaje o deťoch za školský rok 2006 / 2007


Materská škola:Stav k 15. 09. 2006

Stav k 31. 08. 2007

1.


Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy


Materská škola + ŠJ

Počet

Zamestnanci MŠ

5

Z toho pedagogickí zamestnanci

2

- kvalifikovaní

2

Nepedagogickí

3
Analýza výsledkov výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole

za šk.rok: 2006-2007
 1. Zhodnotenie dosiahnutej úrovne osobnostného rozvoja detí


- v percentuálno-motorickej oblasti :


Hrou ,rôznymi aktivitami v rámci didaktických aktivít ,hph a ph ,cvičeniami a telesnou výchovou sme rozvíjali hrubú motoriku ,psychomotorické zručnosti ,pohybové koordinácie detí. Dbali sme na posilnenie obratnosti ,vytrvalosti a

telesnej zdatnosti.

Napodobňovaním rôznych činností sme si všímali individuálne tempo reakcie

detí na inštrukciu učiteľky, správnosť a obratnosť pri vykonávaní pohybov a pod.

Utvrdzovali sme dôsledné chápanie pojmov vpravo a vľavo, orientáciu v priestore

hlavne u 5-6 ročných detí.


- v kognitívnej oblasti:


Prácou v pracovných zošitoch a omaľovánkach sme rozvíjali zrakové vnímanie

a grafomotorické zručnosti detí , jemnú motoriku pri kreslení, farbení, správne držanie ceruzky, nožnice a pod.

Básničkami, pesničkami, počúvaním hudby a nehudobných zvukov sme rozvíjali sluchové vnímanie detí. Pozorovali sme aj reakciu detí na slovné inštrukcie učiteľky.

Rozvíjali sme reč, správnu výslovnosť, pamäť a artikuláciu pomocou riekaniek,

vyčítaniek, rečňovaniek a rozhovorom o danej téme alebo situácii – myšlienkové operácie.

Nechali sme deti samostatne pracovať, aby mohli realizovať svoje myšlienky,

nápady – rozvíjali sme tým tvorivosť, predstavivosť, pozornosť, fantáziu a kreativitu.


- v sociálno-emocionálnej oblasti:


Viedli sme deti k tomu, aby mohli samostatne komunikovať a vyjadriť si svoje myšlienky na základe svojich zážitkov z rodiny, výletu, prechádzky, z blízkeho oko-lia a pod.

Snažili sme sa utvárať a rozvíjať prosociálne cítenie a správanie – pozitívny vzťah k sebe a k druhým. Viedli sme deti k tomu, aby nenásilne riešili konflikty počas celého dňa, aby väčšie deti pomáhali menším a slabším deťom.


Všetky oblasti sa vzájomne prelínajú. Ich neoddeliteľnou súčasťou je…


- pracovno-motivačná oblasť


Viedli sme deti k samostatnosti pri obliekaní, stolovaní. Učili sme ich, aby hračky a pomôcky vedeli uložiť na dané miesto, pomáhať menším deťom, alebo p. učiteľke

Udržiavať čistotu a poriadok na blízkom okolí a pod.


V rámci výchovného procesu sme sa snažili poskytnúť deťom veľa nových a

užitočných poznatkov, dôležitých informácií, ktorými sme prispeli k všestrannému

rozvoju ich osobnosti. 1. Zhodnotenie úrovne pedagogickej práce učiteľky


- P.učiteľka Takácsová nastúpila na našu materskú školu pred tromi rokmi.

Svojou osobnosťou a prácou pomáhala pri adaptácii detí na materskú školu.

Svoju prácu vykonávala čestne, svedomite . Každý deň sa dôkladne pripravovala na

výchovnú prácu s deťmi, pravidelne písala denné prípravy a plánovala výchovnú činnosť striedavo – týždenne.

P.uč. podľa osobného plánu pravidelne pripravovala rôzne dekorácie do triedy,podľa potreby učebné pomôcky, šablóny , darčeky na rôzne sviatky pre hostí , nástenky informačného charakteru pre rodičov a pod.

Zapojila sa aj do mimoškolskej činnosti, ako je vystúpenie s kultúrnym programom pre dôchodcov na Vianoce, na Deň Matiek, MDD na športovom ihrisku a detský karneval,...


Chceme dosiahnuť,aby na našej materskej škole naďalej pracovali stabilné pedagogické sily, je to dôležité v prvom rade z hľadiska detí, ale aj z hľadiska zlepšenia výchovno-vzdelávacej činnosti. 1. Zhodnotenie výsledkov riadiacej práce


- Ako riaditeľka materskej školy v minulom školskom roku som pravidelne kontrolovala prácu učiteľky, jej prístup k deťom, dôkladnosť a precíznosť v práci, prípravy a vedenie triedníckej agendy. Zapojila som sa do prípravy učebných pomôcok a darčekov pre rodičov, výzdoby triedy,interiéru materskej školy a pod.

Okrem výchovnej práci s deťmi som vykonávala pravidelne hospitačnú činnosť s učiteľkou a kontrolnú činnosť aj prevádzkových pracovníkov, organizáciu rôznych aktivít, materiálne zabezpečenie materskej školy v spolupráci s obecným úradom a

rodičmi a pod.

Zúčastnila som sa pravidelne na pracovných, pedagogických poradách a metodických stretnutiach. Vykonávala som tú istú mimoškolskú činnosť, ako je to uvedené u p. učiteľky, okrem toho metodické usmernenie pre p. učiteľku o nových metódach, čo sa týka výchovno-vzdelávacej činnosti, referáty a prednášky pre rodičov na schôdzi ZRPŠ a na nástenke a pod.

Zamestnancov materskej školy na začiatku školského roku som oboznámila s vnútorným poriadkom, pracovným a prevádzkovým poriadkom, štatútom BOZP a PO – tieto zásady sú povinné zamestnanci materskej školy bezpodmienečne dodr-

žať! Preštudovanie týchto materiálov potvrdili svojim podpisom.

V minulom školskom roku som vypracovala rozvojový projekt „ Zdravie na

školách“ z dôvodu získavania finančných prostriedkov pre materskú školu, ale aj

z dôvodu spestrenia a skvalitnenia výchovnej činnosti v materskej škole.

Usilovala som sa o zavedenie práce s počítačom, osvojiť si s deťmi základné operácie

s počítačom a tieto vedomosti využívať v rámci rôznych aktivít: napr.: na rozvíjanie

grafomotorických zručností, alebo na utvrdzovanie základných farieb , atď. 1. Zhodnotenie úrovne spolupráce materskej školy s okolitou komunitou


- Naša materská škola spolupracovala predovšetkým s rodičmi a Obecným Úradom

v Chľabe v rámci rôznych aktivít.

Túto spoluprácu hodnotím kladne. O aktivitách, ktoré sme spoločne organizovali,

boli pravidelne písané zápisnice.

Okrem toho sme aktívne spolupracovali s ďalšími inštitúciami, ako:

- Materskou školou v Kamenici nad Hronom a okolitými materskými školami

- Základnými školami v Štúrove

- Miestnou knižnicou v Chľabe

- Klubom dôchodcov v Chľabe

- Mládežníckou organizáciou v Chľabe

- logopédom a stomatológom

- CSEMADOKOM

Tieto spolupráce spestrili našu výchovnú prácu a slúžili na prospech detí. Samozrejme každá spolupráca bola funkčná, podpísaná medzi oboma stranami. 1. Zhodnotenie úrovne metodickej práce v rámci materskej školy


- Plánované vypracovanie interného projektu sa nerealizovalo z organizačných dô-

vodov.

Namiesto interného projektu sme využívali prvky z rôznych projektov, ako je napr.:

Krok za krokom, Zdravá škola, Škola dokorán.....

- Z metodických,pracovných a pedagogických stretnutí sme písali pravidelne

zápisnice alebo pripravili sme referáty, ktoré sme na poradách rozdiskutovali.

Okrem toho sme pravidelne pripravovali referáty a prednášky pre rodičov na rodi-

čovskom združení, na nástenku a pod. 1. Zhodnotenie akcií poriadané v materskej škole


V minulom školskom roku sme usporiadali tieto akcie:


- otvorený deň pre rodičov sme organizovali 2X , v zimnom a jarnom období za

účasti niektorých rodičov.

- Mikuláš v materskej škole a Vianoce v kultúrnom dome v spolupráci s obecným

úradom a v materskej škole, na ktoré sme pozvali tie organizácie, ktorými máme

spoluprácu a samozrejme aj verejnosť.

- maškarný ples s rodičmi a mládežníckou organizáciou v kultúrnom dome

- Deň Matiek s rodičmi v materskej škole

- MDD v materskej škole a na športovom ihrisku v spolupráci s obecným úradom

a rodičmi našich detí

- návštevu bábkového divadla „ Kuckófesztivál „ v spolupráci so Základnou školou   s vyučovacím jazykom maďarským


Okrem týchto akcií sme mali niekoľko menších akcií , napr.:

- návšteva v knižnici, návšteva výstavy zvieracích trofejí v kultúrnom dome,stretnutie  s dôchodcami, o ktorých sme písali pravidelne zápisnice, účasť v materskej škole v 

Štúrove s ľudovou piesňou v ľudovom kroji a pod.

Snažili sme si splniť všetky plánované aktivity, ktoré sú na prospech detí, ale aj pre nás dospelých boli peknými zážitkami v rámci spolupráce materskej školy s okolitou komunitou. 1. Návrhy na nové aktivity a podujatia smerujúce k rozvoju predškolského zariadenia


- V tomto školskom roku plánujeme realizovať deň otvorených dverí v spolupráci s rodičmi 2 X za školský rok - Vianoce a Veľká noc

- v novembri navštívime miestnu knižnicu

- 6. decembra Mikuláš v materskej škole

- oslavujeme Vianoce v materskej škole s rodičmi a v kultúrnom dome pre dôchodcov v spolupráci s obecným úradom

- vo februári organizujeme maškarný ples pre deti spoločne s rodičmi a mládežníckou organizáciou

- v marci plánujeme opäť navštíviť miestnu knižnicu

- v máji oslavujeme Deň Matiek v materskej škole

- na začiatku júna oslavujeme sviatok všetkých detí - MDD v materskej škole s rodičmi a na športovom ihrisku s obecným úradom.

- zúčastnime sa na predstavení bábkového divadla v kult.dome v Štúrove - Kuckófesztivál

- koncom júna organizujeme slávnostnú rozlúčku s materskou školou s rodičmi a verejnosťou


Plánované akcie a aktivity v rámci materskej školy a v spolupráci s okolitými inštitúciami sa ešte dopĺňajú v priebehu školského roku 2007/2008